Kend dine grænser

opgaver grå
til voksne
Forældre, plejeforældre, undervisere, pædagoger, seksualvejledere m.fl. Målgruppen for hjemmesiden er børn og unge på ca. 10-18 år med kognitive funktionsnedsættelser. Det er bl.a. ADHD, udviklingshandicap og autisme. Hjemmesiden er samtidig for dig, der er voksen omkring målgruppen.

Formålet med det følgende er at klæde dig som voksen på til at kunne støtte målgruppen i at anvende hjemmesidens materialer. Det kan være i undervisnings- eller i fritidssammenhænge. Privat, i skolen eller i institutionen.

Hjemmesidens emner og indhold kan selvfølgelig også være relevant for alle andre børn unge og for voksne generelt.

Baggrunden for Kend dine grænser

Baggrunden for udviklingen af denne hjemmeside er, at børn og unge med funktionsnedsættelser i højere grad end andre børn og unge bliver udsat for grænseoverskridende adfærd i form af seksuelle og voldelige overgreb. Desuden viser undersøgelser, at anbragte børn og unge med handicap har en større risiko for at blive udsat for vold og seksuelle overgreb end anbragte børn og unge uden handicap.

Socialstyrelsen har derfor udarbejdet en håndbog, der skal bidrage til at sikre, at børn og unge med funktionsnedsættelser er beskyttet og trygge i deres hverdag. Håndbogen har fokus på forebyggelse og henvender sig primært til fagpersoner, men kan give alle voksne omkring børn og unge med handicap god viden og information om det forebyggende arbejde.

Håndbog om forebyggelse mv. af overgreb mod børn med handicap

I tillæg til håndbogen har Socialstyrelsen produceret tre små animationsfilm, der introducerer til området. Filmene, der også henvender sig til pædagogisk personale, har fokus på hhv. forebyggelse, opsporing og fagpersoners rolle og ansvar.

Læs mere her https://socialstyrelsen.dk/born/overgreb/overgreb-og-handicap

Vil du vide mere om børn og unges liv med ADHD www.adhd.dk

Vil du vide mere om børn og unges liv med et udviklingshandicap www.lev.dk

Vil du vide mere om børn og unges liv med autisme  https://socialstyrelsen.dk/handicap/autisme/om-autisme 

Hjemmesidens materialer 

Materialerne er udviklet af og i et samarbejde med fagpersoner og andre voksne omkring målgruppen og med afsæt i undersøgelser og samtaler med børn og unge i målgruppen. 
Materialerne er supplerende til andre materialer og viden inden for området, hvorfor du også finder relevante links og henvisninger, som kan understøtte materialerne på denne hjemmeside.

Hjemmesiden er delt i to overordnede aldersgrupper, men da nogle børn og unge i målgruppen ikke nødvendigvis følger en alderssvarende udvikling, er det derfor muligt at anvende materialet mere selektivt og differentieret, med afsæt i dit kendskab til det enkelte barn eller unge eller den gruppe af børn og unge du har med at gøre.

Som voksen kan du dermed være med til at guide og støtte børn og unge mere præcist i at anvendelsen af materialet.

Formålet med kend dine grænser 

Formålet med hjemmesiden er at forebygge og mindske risikoen for, at børn og unge med kognitive funktionsnedsættelser udsættes for – eller udsætter andre for – grænseoverskridende adfærd, seksuelle krænkelser og seksuelle overgreb. 

Gennem film, fortællinger og øvrige formidlingsformer med tilhørende læringsaktiviteter er det målet at øge barnets og den unges selvindsigt, styrke deres evner til grænsesætning og give dem mestringsstrategier inden for emnerne kropsforståelse, relationer, følelser og grænsesætning.

Derfor er hjemmesiden bygget op over følgende fire temaer:

  • Grænser (Mine grænser, andres grænser. Hvorfor skal jeg sætte grænser og hvordan?)
  • Mig og min krop (Fra barn til ung. Retten til sin egen krop)
  • Mig og de andre (At være venner. At være kærester. At være forelsket. Dem jeg kender. Dem, jeg ikke kender)
  • Mit liv på nettet (Venner på nettet. Kærester på nettet. Deling og sikkerhed på nettet)

anvendelse af materialet

Hjemmesiden er tilrettelagt således, at store dele af den kan anvendes af børn og unge selv. Det gælder ikke mindst for filmene. Mens det vil give størst udbytte, at børn og voksne er sammen om læringsaktiviteter og debatoplæg og har mulighed for at samtale om indhold og budskaber.
Det er et bevidst valg, at mange emner gentages i forskellige former for formidling og understøttende aktiviteter, idet gentagelser og mulighed for ekstra belysning kan fremme forståelse og læring for målgruppen.

Anvendes hjemmesiden for første gang kan det anbefales at begynde med temaet Grænser. Det er vigtigt, at barnet eller den unge fra start får en god forståelse af, hvad grænser er og hvad grænsesætning kan betyde for deres liv og relationer. Selvom børn og unge med en funktionsnedsættelse er særligt udsatte for seksuelle overgreb, så har langt de fleste heldigvis ingen eller kun meget begrænset erfaring med seksuelle krænkelser.

Derfor handler de første film på denne temaunderside mere overordnet om begrebet grænser og grænsesætning ud fra situationer, som er typiske og velkendte for målgruppen. Det styrker identifikationen og muligheden for at kunne relatere sig til stof og område ud fra egne erfaringer og oplevelser.

Derefter kan det være en god ide at beskæftige sig med temaet Mig og min krop, som dels giver målgruppen en fornemmelse af grænsesætning i forhold til egen krop, retten til sin egen krop og en forståelse af overgangen mellem at være barn og være ung.

Med disse to temaer er det hensigten, at barnet og den unge bedre forstår, hvorfor det overhovedet er vigtigt at sætte grænser – enten for sig selv eller for andre – og få indsigt i, hvordan de kan beskytte sig selv og hinanden.

De øvrige temaer kan tilgås som ønsket. Og det er også muligt at anvende lige præcis de dele af materialet, som der er tid til, mulighed for, og som har den fornødne relevans. Er du og børnene eller de unge blevet mere fortrolige med hjemmesiden, er det naturligvis lettere at bruge siden, som I ønsker.

Ved hver del på hjemmesiden er der givet forklaringer og vejledning til brug og inspiration til understøttende aktiviteter. Derfor er den bedste måde at orientere sig i materialet at se hjemmesiden igennem og danne sig et selvstændigt overblik over indhold og muligheder. Se den gerne igennem sammen med barnet, den unge eller gruppen af børn og unge.

anvendelse i undervisningen

Materialet kan anvendes af elever fra ca. 10 år:

Inden for det obligatoriske emne sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
www.emu.dk/grundskole/sundheds-og-seksualundervisning-og-familiekundskab

I faget dansk
www.emu.dk/grundskole/dansk

God fornøjelse med materialet.